Husordensregler for Sameiet Skrabben 1

Vedtatt i årsmøtet 7. mai 2019, og erstatter i sin helhet de tidligere vedtekter for sameiet.

1.        Innledning

Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen huset og til naboene. De skal bidra til å sikre beboernes trivsel i hjemmene. Dette oppnås ved at alle opptrer med hensyn og forståelse overfor hverandre.

2.        Fellesareal

Fellesrommene i kjellerne ved oppgangene A, C og D skal benyttes til sykler, kjelker, sparkstøttinger, barnevogner og lignende. Det er ikke tillatt å lagre møbler, annet husgeråd, biltilbehør o.l. på disse steder, eller i kjellerganger og oppganger.

Foreldre bes påse at barn ikke rabler eller skriver på veggene, bruker kniv eller på annen måte gjør skade på hus eller anlegg. Unødig opphold og lek i kjeller og trappeoppganger er ikke tillatt.

Ensartede navneskilt skal benyttes ved ringetablået ute, på postkassene og på dørene inn til boligseksjonene.

Hjelp vaktmesteren med å holde mest mulig orden på tomten, hvis du har lyst til å hjelpe med snømåking, gressklipping, luking og vanning – hagearbeid er det hyggelig.

Det er ikke tillatt å benytte gangveiene på området til kjøring med motorsykler.

Gressplenene kan ikke benyttes til regulær fotballsparking.

Vær med på å verne vegetasjonen med beplantningene og behjelpelig å lære barna forståelse av det skadelige i å bryte kvister og på annen måte skade omgivelsene.

Tørkebåsene skal normalt holdes låst.

3.        Bilhold

Søndre Skøyen Boligstiftelse (SSB) forvalter tilgjengelige leie- og gjesteplasser og har utgitt eget regelverk for bruk og leie av disse Parkering er kun tillatt på de anviste parkeringsplassene.

Parkering foran inngangene eller på snuplassene må ikke forekomme. Parkering ved behov for av- og pålessing er tillatt.

Gjesteparkeringsplassene er kun for gjester, og beboerne bes henvise sine besøkende til disse. Lengste sammenhengende bruk av gjesteparkering er to døgn. Ved parkeringsbehov utover dette må offentlig vei brukes.

Vask av bil må ikke forekomme på parkeringsplassene, foran huset eller på andre steder på området.

4.        Bruk av boligseksjonen

Boligseksjonen må ikke brukes slik at det sjenerer andre (se eget punkt for oppussing). Husk at det er lytt. La ikke høyttalere eller musikk være sterkere enn nødvendig. Boring og/eller banking må ikke forekomme etter kl. 20.00, ikke lørdag etter kl. 16.30 og søndag.

Bruk av musikkinstrumenter og/eller annen høylytt underholdning er ikke tillatt før kl. 08.00 og etter kl. 22.30. Skal høyttalere brukes før eller etter disse klokkeslett, må de avdempes slik at de ikke sjenerer naboene.

For musikkundervisning eller annen økonomisk virksomhet i boligseksjonen må det på forhånd innhentes særskilt tillatelse fra styret.

Fett og kaffegrut som tømmes i vask eller sluk kan forårsake forstoppelse. Til WC må bare brukes toalettpapir, og uvedkommende ting må ikke kastes i klosettet. Skyll vasker og sluk en gang innimellom med sodavann. Dette løser opp fett og belegg og hindrer forstoppelse.

Alle rom må holdes såpass oppvarmet at vannet i ledningene ikke fryser. Skader på rør og sanitæranlegg som skyldes dårlig oppvarming eller lignende er seksjonseieren ansvarlig for.

Hvis rør springer lekk og stoppekran ikke straks kan bli stengt, surres et håndkle e.l. rundt lekkasjestedet. La en snipp av håndkleet henge ned i en bøtte eller vask som kan samle opp vannet.

Hold elektriske ledninger og apparater i god stand. Husk at dårlig vedlikehold av slikt materiell lett kan forårsake brann.

Lufting av boligseksjonene må bare foregå gjennom vinduer eller egne utgangsdører til det fri. Det er forbudt å lufte gjennom dørene til oppgangen.

Ventilasjonsanleggets luker må ikke dekkes til eller stenges, (med unntak for neste punkt).

Ved fyring i peis eller vedovn bør avtrekksventil på kjøkkenet lukkes slik at det ikke skapes undertrykk i leiligheten og røyk trekkes inn. I tillegg må tilluftsventiler være åpne, (spalteventil i vindu og tilsvarende). Det kan være hensiktsmessig å sette vindu/balkongdør på gløtt til det brenner godt om tilgangen på tilluft er for liten.

Risting og lufting av tøy og sengeklær må ikke foregå fra vinduer eller balkonger, kun på anvist plass.

Balkonger skal holdes ryddige. Det som ikke brukes til vanlig skal plasseres i respektives boder, kastes i søpla eller transporteres vekk.

Det er kun ordinært husholdningsavfall som skal kastes i restavfallsbeholderene i søppelrommet. Restavfallet skal sorteres og emballeres som angitt fra Renovasjonsetaten i Oslo kommune. Kassert husgeråd, komfyrer, kjøleskap, møbler og lignende må ikke hensettes i søppelrommet eller andre steder. Beboerne må selv sørge for å få det fjernet.

Renovasjonsetaten bemerker at det kun skal urin, avføring og toalettpapir i toalettene.

Når vinduene vaskes, må vannbrettet utenfor tas med, da støvlag her ellers vil tilsmusse ytterveggen i regnvær.

Snø må fjernes fra balkongene.

5.        Oppussing/renovering

Oppussing kan primært foregå i tidsrommet 08.00-16.00 på ukedager. Ved mindre oppussingsarbeid kan andre tider avtales med styret og/- eller i dialog med naboer. Støyende arbeid skal ikke foregå i perioden jul–romjul, nyttårshelgen og påskeuken.

Støyende oppussingsarbeid skal varsles senest én uke i egen – og tilstøtende trappeoppganger. Nabovarselet skal inneholde:

 • hvilken leilighet arbeidet skal foregå i,
 • tidsrom for arbeidet (hvilke dager og klokkeslett),
 • arbeidets art og
 • kontaktinformasjon.

Langvarig arbeid, (mer enn 5 dager), eller svært støyende oppussingsarbeid skal skje i samråd med styret og senest 14 dager før planlagt oppstart. Dette for å starte en dialog om hvordan arbeidet i minst mulig grad kan sjenere naboene.

Det forutsettes at det benyttes riktig verktøy/utstyr for gjennomføring av arbeidet. Dette for å minimere tidsbruk og sjenanse for naboer.

6.         Husdyrhold

Det er ikke tillatt å holde husdyr i boligseksjonene uten styrets samtykke.

7.        Grilling

Grilling på balkong er tillatt med elektrisk og gassgrill. Det er ikke tillatt med kullgrill grunnet brannfare.

Det anmodes om å vise hensyn til andre beboere med hensyn til stekos.

8.        Utleie

Utleie må meldes styret og forretningsfører. Den som leier ut noen del av sin boligseksjon har helt ut ansvaret overfor sameiet for alle skader og ulemper som forårsakes av vedkommende leieboer.

Ved utleie skal utleier sørge for at leietaker har mottatt, lest og forstått husordensreglene.

Ved utleie skal utleier sørge for at navneskilt oppdateres ved ringetablå ute, på postkassene og på dørene inn til boligseksjonene.

9.        Vaskeriet

Bruk av vaskeriet er mulig som følger;

 • på ukedager fra kl. 08.00 – 20.00 (vask) og – 21.00 (tørk),
 • lørdager fra 09.00 – 18.00 (vask) og – 19.00 (tørk),
 • men ikke på søn- og helligdager.

Regler og informasjon for bruk vil du finne på oppslag i vaskeriet.

Låser skal merkes med leilighetsnummer. Låser som ikke er merket vil bli fjernet.

Tørking av tøy må bare foregå i egen boligseksjon, tørkerom og på tørkeplass.

Tørkeplassen ute må ikke brukes på søn- og helligdager, 1. og 17. mai. Tøy må heller ikke henges opp eller bankes ute etter kl. 17.00 før søn- og helligdager og til neste virkedag.

10.    Fasadeendringer

Flaggstenger, skilt, markiser, persienner, antenner og andre innretninger som påvirker fasaden, kan bare settes opp etter at styret har gitt skriftlig tillatelse. Slikt skriftlig samtykke kreves også når slike innretninger er montert på terrassen og vil være synlige.

11.    Seksjonseiernes vedlikeholdsplikt

Nedenfor gjengis i sin helhet eierseksjonslovens § 32. Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten. Denne etterfølges av noen tilleggspunkter for å tydeliggjøre vedlikeholdsplikten.

«Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten.

Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som

 1. inventar
 2. utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker
 3. apparater, for eksempel brannslukningsapparat
 4. skap, benker innvendige dører med karmer
 5. listverk, skillevegger, tapet
 6. gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk
 7. vegg-, gulv- og himlingsplater
 8. rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring
 9. vinduer og ytterdører

Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.

Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.

Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt i annet, tredje og fjerde ledd, men ikke utskifting av sluk, vinduer og ytterdører.

Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner.

Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.

I vedtektene kan det fastsettes at vedlikeholdsplikten etter denne paragrafen helt eller delvis påligger sameiet.

Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og utskifting, etter denne paragrafen. Denne plikten gjelder selv om vedlikeholdet skulle ha vært utført av den tidligere seksjonseieren».

Seksjonseierne er selv ansvarlig for all skade som påføres boligseksjonen med fellesrom ved uforsiktighet.

Vedlikehold av balkongen (tak, vegger, rekkverk, vinduskarmer og dør) tilligger den enkelte seksjonseier. Styret kjøper inn maling til slikt vedlikehold på forespørsel.

Sameiet har etter ny eierseksjonslov fått ansvar for utskifting av sluk, vinduer og ytterdører. Seksjonseierne skal kontakte styret ved behov for utskifting av disse. Styret skal deretter gjennomføre nødvendige vurderinger om for eksempel utskiftingsbehov, kvalitet, utseende, budsjettering og tidsplan.

Det står den enkelte boligeier fritt å skifte ut vinduer, dører og sluk. Ved eventuell utskifting, må det av estetiske hensyn og byggets enhetlige preg, påses at utformingen (hengsling mv.) ikke avviker fra den opprinnelige utforming. Skriftlig samtykke må innhentes fra styret før endringer blir iverksatt.

 I tvilstilfeller skal styret kontaktes, og saken eventuelt behandles i årsmøtet.

12.    Kontroll av våtrom

Seksjonseierne plikter å holde regelmessig kontroll med sluk, avløp o.l. for å sikre fritt avløp og på denne måten å eliminere mulighet for lekkasje.

En seksjonseier har skriftlig meldeplikt til styret når det oppdages, eller er grunn til å frykte for lekkasjer.

Styret har rett til å beslutte kontroll av avløp og sluk i våtrom.

Ved reparasjon, vedlikehold og lignende skal kun benyttes autoriserte håndverkere og de til enhver tid gjeldende våtromsforskrifter skal følges. Brudd på denne bestemmelse kan medføre ansvar overfor sameiet.

13.    Brann

Primær rømningsvei er trapperom, sekundær er balkongene. Beboer plikter å sette seg inn i branninstruksen som befinner seg i hver oppgang.

Alle boenheter skal ha minst 1 røykvarsler og 1 brannslukker av godkjent type. Gjør deg kjent med hvordan brannslukker skal brukes og kontroller denne hvert kvartal. Kontakt styret ved feil eller spørsmål.

Test røykvarsler en gang i måneden, sørg for å skifte batteri.

Lagring av brennbart materiale i rømningsvei (trapperom) skal ikke forekomme. Rømningsveiene skal til enhver tid være frie for hinder og brennbare materialer, dette for å sikre beboere en rask og sikker rømning. Styret kan gi dispensasjon for hjelpemidler for funksjonshemmede.

Dører til fellesareal skal holdes lukket og låst for å forhindre spredning av brann. Ikke slipp inn uvedkommende.

Ikke benytt balkong/veranda som lagringsplass, da dette er en av rømningsveiene.

Det er totalforbud mot røyking i kjeller og trappeoppgang. Bruk av åpen flamme er ikke tillatt i kjeller.

Brannfarlig gass skal ikke oppbevares i kjeller.

En del av Søndre Skøyen Boligstiftelse