VEDTEKTER FOR SAMEIET SKRABBEN 1

Vedtatt på årsmøtet den 7. mai 2019 og erstatter alle sameiets tidligere vedtekter.

§ 1. Navn og omfang

Sameiets navn er Sameiet Skrabben 1. Sameiet består av 40 seksjoner av eiendommen gnr. 144 bnr. 1281 i Oslo.

For sameiet gjelder lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) 16.06.2017 nr. 65 med de presiseringer som er gjort i vedtektene her.

§ 2. Rettslig råderett (presisering til lovens § 24)

Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon med de begrensningene som følger av sameieforholdet og eierseksjonsloven.

Erverver av seksjon må godkjennes av styret. Godkjennelse skal foreligge før erverv finner sted. Godkjennelse kan bare nektes dersom det foreligger en saklig grunn. Erverver av seksjon skal gjøres kjent med sameiets vedtekter og gjeldende husordensregler og godta disse som bindende for seg.

Ved erverv av seksjon påløper eierskiftegebyr til forretningsfører.

§ 3. Vedlikehold (presisering til lovens § 32)

Under den enkelte seksjonseiers vedlikeholdsplikt faller også vedlikehold av boder som benyttes eksklusivt av den enkelte seksjonseier.

Vedlikehold og endringer som påvirker byggets eksteriør eller interiør mot ute- og fellesarealer må godkjennes av styret før tiltaket iverksettes. Styret kan i slike forhold pålegge seksjonseieren å velge løsninger bestemt av styret, for eksempel typeløsninger og farger.

§ 4. Styret (presisering til lovens § 54)

Sameiet skal ha et styre med 3 styremedlemmer og 1 varamedlem. Styremedlemmene og varamedlem velges hver for 2 år om gangen. Styreleder og et styremedlem velges motsatte år av når styremedlem og varamedlem velges.

§ 5. Kameraovervåking av inngangspartier, parkeringsplass og porttelefon med kamera

Innenfor datatilsynets bestemmelser vil sameiet kunne installere kameraovervåking av inngangspartier og parkeringsplass nord for blokken. Likeledes kan porttelefonsystem med kamera benyttes.

§ 6. Endring av vedtekter (fra lovens § 27)

Vedtektene kan bare fastsettes eller endres på årsmøtet. Om ikke loven stiller strengere krav, kan vedtektsendringer bare gjøres med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer.

En del av Søndre Skøyen Boligstiftelse